حسام الدین سراج _ ای کیست این / شمس الضحی

در حال پردازش ...
602 نمایش
Published
این کیست این، این کیست این، این یوسف ثانی است اینخضر است و الیاس این مگر، یا آب حیوان است ایناین باغ روحانی است این، یا بزم یزدانی است اینسرمه سپاهانی است این، یا نور سبحانی است ایناین جان جان افزاست این، یا جنت المأواست اینساقی خوب ماست این، یا باده جانی است اینتنگ شکر را ماند این، سودای سر را ماند اینآن سیمبر را ماند این، شادی و آسانی است اینامروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدراز قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانی است اینای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم برداربانگ زیر و بم، کاین وقت سرخوانی است اینمست و پریشان توام، موقوف فرمان تواماسحاق و قربان توام، این عید قربانی است اینرستیم از خوف و رجا، عشق از کجا شرم از کجاای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانی است اینگل‌های سرخ و زرد اين، آشوب و وردآورد ايندر قعر دریا گرد اين، موسی عمرانی است اینهر جسم را جان می کند، جان را خدادان می کندداور سلیمان می کند، یا حکم دیوانی است اینای عشق قلماشیت گو از عیش و خوش باشیت گوکس می نداند حرف تو، گویی که سریانی است اینخورشید رخشان می رسد، مست و خرامان می رسدبا گوی و چوگان می رسد، سلطان میدانی است اینهر جا یکی گویی بود، در حکم چوگان می دودچون گوی شو بی‌دست و پا، هنگام وحدانی است اینگویی شوی بی‌ دست و پا، چوگان او پایت شوددر پیش سلطان می دوی، کاین سیر ربانی است اینآن آب بازآمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبوسجده کن و چیزی مگو، کاین بزم سلطانی است اینبسم الله ای روح البقاء بسم الله ای شیرین لقاءبسم الله ای شمس الضحی بسم الله ای عین الیقینمولانا جلال الدین محمّد بلخی / مولوی
وارد شوید یا ثبت نام کنید تا دیدگاه ارسال کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاه ارائه می کند